رابطه دور الکتروموتور با فرکانس و پُل

رابطه دور الکتروموتور با فرکانس و پُل

تعداد دور الکتروموتور رابطه مستقیم با فرکانس و رابطه عکس با تعداد پل های الکتروموتور دارد.

  • طبق فرمول : N= F(2/P) 60
  • N سرعت چرخش شفت الکتروموتور در دقیقه
  • F فرکانس نیروی الکتریکی که به الکتروموتور وصل می شود، که در ایران 50 هرتز می باشد
  • P تعداد پُل های الکتروموتور می باشد که معمولا الکتروموتورها 2، 4، 6، 8، 10 و یا 12 پُل هستند

به عنوان مثال:

طبق فرمول ذکر شده یک الکتروموتور 2 پُل که به برق 380 ولت با فرکانس 50 هرتز وصل شده باشد، شفت این الکتروموتور تعداد دوری برابر با 3000 هزار دور در دقیقه خواهد داشت. یعنی رابطه مستقیم با فرکانس و رابطه معکوس با تعداد پُل های الکتروموتور

جهت تنظیم دور الکتروموتورها می توان از اینورتور و با تنظیم هرتز این کار را انجام داد.